tặng 1.000.000đ

Cho 55 khách hàng có giá trị giao dịch lớn nhất trong cả thời gian khuyến mại

tặng 100.000đ

Cho 500 khách hàng thanh toán QR thành công đầu tiên mỗi tuần với giá trị giao dịch từ 1.000.000đ/GD

tặng 50.000đ

Cho 1000 khách hàng thanh toán QR thành công đầu tiên mỗi tuần với giá trị giao dịch từ 300.000đ/GD

Chương trình áp dụng từ ngày 11/12/2018 đến hết 04/02/2019